دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
٨٨٣١٩١٥٦ ۲۱ ۰۰۹۸
٨٨٣٤٢١٣٠ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
٨٨٨٦٣٧٥٩ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
٩١٢٣١٠٤٠٧٩ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
کریم خان ، ایرانشهر شمالی ، نبش بهشهر ، ساختمان اداری ١٤٥، واحد ٩

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • کریم خان ، ایرانشهر شمالی ، نبش بهشهر ، ساختمان اداری ١٤٥، واحد ٩

  • :
  • ٨٨٣١٩١٥٦ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ٨٨٣٤٢١٣٠ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ٨٨٨٦٣٧٥٩ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 آقای رجبی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ٨٨٣١٩١٥٦
 ۰۰۹۸ ۲۱ ٨٨٨٦٣٧٥٩
 ۰۰۹۸ ٩١٢٣١٠٤٠٧٩

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر بازار

مشخصات

  • :
  • دفتر بازار
  • آدرس:
  • ناصر خسرو ، كوچه مسجد نور ، پاساژ كيانی ، پلاك ١/١٢

  • :
  • ٣٣٩٧٨٠٢٠ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ٣٣١١٦٥١٤ ۲۱ ۰۰۹۸

   • :

   آقای رجبی
   مدیریت
   ۰۰۹۸ ۲۱ ٣٣٩٧٨٠٢٠
   
   ۰۰۹۸ ٩١٢٣١٠٤٠٧٩

  آدرس